Základní informace

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon.

To především znamená, že působnost obecní policie spadá do oblasti přestupků. Pokud strážník při své práci pojme podezření, že by se v dané situaci mohlo jednat o trestný čin, předává jej k dalšímu šetření Policii ČR. Zákonem stanovené přestupky je strážník oprávněn řešit uložením pokuty příkazem na místě..


 

Strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný,
 • je spolehlivý,
 • je starší 18 let,
 • je zdravotně způsobilý,
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
 • má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů musí strážník každé tři roky obnovovat. Absolvuje školení a musí složit zkoušku před komisí jmenovanou Ministerstvem vnitra. Pokud zkoušku opakovaně nesloží, nemůže práci strážníka dále vykonávat.


Strážníkům pro jejich výkon práce dává zákon tato základní oprávnění:

 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovací prostředky včetně psa a služební zbraně

Podmínky pro použití těchto oprávnění stanoví zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který je základní právní normou pro práci strážníků.

Další oprávnění strážníkům svěřují jiné zákony (např. oprávnění měřit rychlost vozidel, provádět orientační vyšetření na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, převoz osob na protialkoholní záchytnou stanici apod.)

Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 2. 2013, 10:16, zobrazeno 12359x