Co byste měli vědět

Cyklisté a jejich povinnosti

Na úvod bych vzpomněl, že i cyklista je řidič. Vztahují se na něj téměř všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jízdním kolem se z hlediska citovaného zákona rozumí i koloběžka. Především bych chtěl cyklistům připomenout, že chodník není určen pro jízdu na kole. Tak jako v jiných městech i v Hodoníně na tuto skutečnost mnoho cyklistů zapomíná a jízdou po chodníku ohrožují bezpečnost chodců. Přechod pro chodce může použít cyklista jen v případě, že kolo vede.

Vybrané povinnosti cyklistů ze zákona

 • na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky, po krajnici smí jet jen nejsou-li ohrožování ani omezování případní chodci
 • je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty je cyklista povinen jich užít.
 • na stezce pro chodce a cyklisty označenou příslušnou dopravní značkou nesmí cyklista
 • ohrozit chodce (platí to samozřejmě ni naopak), v případě že na stezce je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty může cyklista pruhu pro chodce užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku, přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu pro ně vyznačeném. Buďte opatrní při přejíždění vozovky,kterou bývá stezka ve městě často přerušena!
 • před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Jako cyklisti nemáte stejná práva jako chodec na přechodu pro chodce.
 • cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu
 • Z hlediska vlastní bezpečnosti doporučují každému cyklistovi použít ochrannou přilbu.
 • dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikace jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let (toto neplatí pro tyto děti při jízdě po chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně)
 • pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa, přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. Zdůrazňují slova „je vpravo od vozidel dostatek místa" – je nutné aby tento prostor byl bezpečný pro vás i pro řidiče vozidel, kteří si předjíždění nebo objíždění cyklistou zprava nemusí všimnout, sledujte pozorně také zda vozidlo neodbočuje vpravo.

Cyklista a alkohol, návykové látky (drogy)

S požitím alkoholu je to stejné jako u ostatních řidičů. Cyklista nesmí jet na kole bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové době po jeho požití nebo jejím užití, kdy by mohl být ještě pod jejím vlivem a samozřejmě také během jízdy. Také finanční postih v případě kontroly v horším případě nehody je stejný jako u ostatních řidičů.

Na závěr bych apeloval na všechny řidiče, tedy i cyklisty, aby se k sobě chovali ohleduplně a vnímali se navzájem. Řidiče vozidel při předjíždění cyklistů upozorňuji na zachování bezpečného bočního odstupu. Cyklistům připomínám aby se při vjíždění na vozovku přesvědčili zda na ní mohou bezpečně vjet a aby dávali včas na vědomí ostatním řidičům záměr změnit směr jízdy a při tomto manévru řidiče neohrozili. Za snížené viditelnosti používejte stanovené funkční osvětlení tak, aby jste nejen viděli, ale byli i včas viděni.


Co znamená zákaz zastavení a stání

Odbor dopravně správních agend Městského úřadu Hodonín by Vám chtěl touto cestou připomenout některá ustanovení zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, oprášit Vaše starší vědomosti z pravidel silničního provozu a pomoci tím snížení počtu problémových situacích na silnici např. omezování plynulosti provozu, páchání dopravních přestupků, snižování počtu nehod apod.

V dnešním čísle se věnujeme zastavení a stání vozidel a uvádíme ty nejdůležitější povinnosti řidiče.

 • řidič smí zastavit a stát vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace (pozor na stání v protisměru), v jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo
 • při zastavení a stání vedle vozidla s označením vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou máte povinnost ponechat boční odstup nejméně 1,2 m (buďme ohleduplní)
 • vystupovat z vozidla a nastupovat do něho smí řidič a spolucestující e jen není-li ohrožena bezpečnost ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích (pozor zejména na děti ve vozidle při vystupování, pozor také na cyklisty, kteří objíždějí naše vozidlo)
 • řidič je povinen umožnit výjezd vozidla autobusu hromadné přepravy osob vyjet ze zastávky snížením rychlosti popřípadě zastavením vozidla

Řidič nesmí zastavit a stát (vybrali jsme ty nedůležitější):

 • tam, kde je to stanoveno svislou nebo vodorovnou dopravní značkou např. „Zákaz stání" nebo „Zákaz zastavení" (vodorovná dopravní značka zákaz zastavení je vyjádřena žlutou plnou čarou na okraji vozovky a u zákazu stání je žlutá čára přerušovaná)
 • v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti
 • před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním
 • v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, ve vyhrazeném jízdním pruhu
 • na mostě
 • v místě kde by vozidlo zakrývalo svislou nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky! nebo „Nápis na vozovce"
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (např.vjezd do domu, garáže apod.)
 • mimo obec na silnicích I. třídy a za snížené viditelnost na silnicích II. a III. třídy (mimo místa označená jako parkoviště)
 • dále také obrazová příloha

Zákaz stání, zákaz zastavení

Zákaz stání, zákaz zastavení

Zákaz stání, zákaz zastavení

Použití výstražných světel nás neopravňuje k porušení dodržení povinností zákazů stání nebo zastavení a jejich použití je přesně stanoveno. Jedná se o závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku nehody nebo náhlou nevolnost a to v případě, že vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Výstražná světla se užívají nejméně po dobu, než se umístí výstražný trojúhelník na vozovce.

Nezapomínejte na použití směrových světel pokud hodláte zastavit nebo pokud vyjíždíte od okraje pozemní komunikace a dávejte pozor ať neohrozíte ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Věřím, že téměř všechny uvedené skutečnosti jsou Vám známé a pokud jste si některé připomněli, tak se náš záměr podařil. Přejeme Vám bezpečnou cestu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku26. 2. 2013, 10:16, zobrazeno 10072x